นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

29/01/2021

เข้าชม 27


นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TSG 13th) ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานในรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยนักศึกษาของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งสิ้น 10 รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่
1) การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ ในหัวข้อ “ไฟป่า เชียงดาว : ลำดับ ขนาด การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และเวลา”
โดย นายปฏิภาณ สาระจันทร์

2) การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทุเรียนผ่านดัชนีการรับรู้ระยะไกล”
โดย นางสาวทิพย์วรรณ มะเต

3) การนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ทางเลือกลดฝุ่น PM 2.5”
โดย นางสาวสุทธิดา ฉิมหล่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1) การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ ในหัวข้อ “การคาดการณ์พื้นที่เกิดจุดความร้อนด้วยแบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงภูมิศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่”
โดย นางสาวบุญศิริ สุนิลหงส์

2) การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในหัวข้อ “ควายน้ำ ทะเลน้อยและผู้คน: ความสัมพันธ์ มุมมองและการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในเขตพื้นที่ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง”
โดย นายกฤตบุญ กระโหมวงศ์

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1) การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในหัวข้อ “บริบทเชิงพื้นที่ เวลา และผู้คน: ภาพจำแห่งการเปลี่ยนผ่านของตลาดวโรรส เมืองเชียงใหม่”
โดย นายวันชนะ จิตตะ

2) การนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและความแปรปรวนของพืชพรรณที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง”
โดย นางสาวจิรพรรณ เกิดเทพ

3) การนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และเวลาของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนต่อการเปิดให้บริการของสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”
โดย นายวรรณชัย วรกุลพัฒนา

4) การนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในหัวข้อ “กล้องฟิล์ม ภาพถ่าย และความรู้สึก:
กรณีศึกษาการกลับมานิยมกล้องฟิล์มในยุคศตวรรษที่ 21”
โดย นางสาวกัญญาณัฐ เล็กศรี

5) การนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในหัวข้อ “มองเมืองผ่านภาพถ่ายแสงไฟช่วงเวลากลางคืน: การขยายตัวและลำดับศักดิ์”
โดย นายฐาปกรณ์ สุนันตา


รูปเพิ่มเติม