การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2-2563

25 ตุลาคม 2564


การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2-2563
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 256๓
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
เวลา 09.30 – 12.00 น.เข้าชม 223 ครั้ง

รูปเพิ่มเติม