คณะสังคมศาสตร์จัดการอบรมหัวข้อ "การใช้โปรแกรมจองห้องและจองรถ" ให้กับบุคลากร

12 ม.ค. 2566


หน่วยประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566  อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหัวข้อ "การใช้โปรแกรมจองห้องและจองรถ" ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์  โดยระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน สามารถควบคุมตรวจสอบซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลในระบบมาช่วยในการตัดสินใจด้านการให้บริการและด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณรชต พิศาลเลิศสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร และคุณภานุพงศ์ ศิริรัตน์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ และโปรแกรมระบบ ZOOM  


เข้าชม 36 ครั้ง