หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีปรัชญาพื้นฐานมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และการต่อยอดองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฝึกทักษะการยกระดับภาพรวมเชิงนามธรรม การวิพากษ์ข้อจำกัดขององค์ความรู้ที่มีอยู่ การสังเคราะห์จุดแข็งของทฤษฎีต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างเสริมสาขาวิชาการที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคมและมนุษย์ที่ลุ่มลึกและนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางทฤษฎีใหม่ที่มีผลในเชิงปฏิบัติต่อสังคมได้

หลักสูตรดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับการศึกษาทฤษฎีเปรียบเทียบทั้งทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การทำวิจัยภาคสนาม การเปรียบเทียบประสบการณ์สนามในที่ต่างๆ และการทำวิจัยสนามในรูปแบบที่หลากหลาย การศึกษาเงื่อนไขและบริบทของการเปลี่ยนแปลง การยกระดับข้อมูลเชิงประจักษ์ให้เป็นนามธรรมในระดับต่างๆ และการสังเคราะห์ภาพรวมเชิงนามธรรมองค์ความรู้และทักษะที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ในการวิจัยนี้


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- อาจารย์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- นักวิจัยด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และหรือสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะการทำงานขั้นสูงในสถาบันวิจัยและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ข้าราชการ นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ นักวิชาการด้านวัฒนธรรม นักพัฒนาสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม
- เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน นักวางแผนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ในหน่วยงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
- สื่อมวลชน นักคิด นักเขียน


โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
หลักสูตร ดาวน์โหลด