หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ปรัชญา

เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์เพื่อให้เกิดความรู้จากหลายๆ ศาสตร์ในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเพศภาวะ รวมถึงการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เชื่อมโยงระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาการใช้ศาสตร์มาบูรณาการพหุวิทยาการในการวิเคราะห์นโยบายและสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองทุกสาขาวิชา
3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน (NGO)
- นักวิชาการ นักวิจัย
- น้กวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักธุรกิจ หรือประกอบอาชีพอิสระ


โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
หลักสูตร ดาวน์โหลด