หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อปริญญา

ปรัชญา

องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจกับวิถีชีวิต ความคิด ความสัมพันธ์ทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ โดยให้ความสำคัญต่อ “คน” ในฐานะเป็นผู้กระทำการหรือผู้ที่ดิ้นรนปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ มีปรัชญาที่จะให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงศักยภาพของคน เพื่อเข้าใจตนเองและเรียนรู้การใช้ศักยภาพของตนเพื่อสังคมด้วย รวมทั้งมีความเข้าใจระบบสังคมและศักยภาพของสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนที่มีต่อธรรมชาติและที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและความยุติธรรม ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ยังให้ความสำคัญต่อการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา และการค้นคว้าวิจัยด้วยวิธีการทางสังคมศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจถึงประเด็นปัญหาและปรากฏการณ์ทางสังคมใหม่ๆ ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ความยากจน วิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ประเด็นความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์สัมพันธ์และสิทธิชนพื้นเมือง ความสัมพันธ์หญิงชาย วิกฤตทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นผู้ลี้ภัยและการพลัดถิ่น และการเคลื่อนย้ายคนทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสุขภาพ ความอยู่ดีมีสุข และการพัฒนา นโยบายสังคมและระบบสวัสดิการสังคม ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น

ประเด็นปัญหาและปรากฏการณ์ทางสังคมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่หลักสูตรให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยนำเสนอเนื้อหาในกระบวนวิชาใหม่ๆที่เปิดสอน ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมและในโลกปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้รอบด้าน สามารถติดตามสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระดับโลก รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ ความเป็นพลเมืองทางสังคม และการเป็นพลเมืองของประเทศและของโลก ตลอดจนมีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถปรับใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบัน
เป็นนักวิชาการที่ให้ความสนใจ เอาใจใส่ประเด็นปัญหา และปรากฏการณ์ใหม่ๆทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่มีความท้าทายและมีความสำคัญ ทั้งนี้ หลักสูตรมุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้ปฏิบัติการทางสังคมหรือเป็นผู้นำหรือมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

- ควรมีทักษะภาษาอังกฤษดี รวมทั้งควรเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ มีการคิดที่เป็นระบบเชื่อมโยงและสร้างสรรค์
- ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรอง คือ IELTS: band score 5.5 หรือ TOEFL: score 525 PBT (196 CBT หรือ 70 IBT หรือ 525 ITP) หรือ Chiang Mai University English placement Test: 50 คะแนน


อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- เป็นนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชิงพื้นที่
- เป็นบุคลากรขององค์กรทางสังคมด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
- ทำงานกับองค์กรด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
- หน่วยราชการทั่วไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และความร่วมมือระหว่างประเทศ


โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร ดาวน์โหลด
แผนการศึกษา ดาวน์โหลด
หลักสูตร ดาวน์โหลด