ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การดำเนินงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Conference on Applied Statistic 2022: ICAS 2022)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สิทธิประโยชน์ของมาตรการยกเว้นภาษี 200% สำหรับจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ และ แนวทางการนำเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองฯ