ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญร่วมประชุมรับฟังผลงานวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของนวัตกรรมการสร้างงานเพื่อยกระดับความสามารถในการดูแลสุขภาวะของชุมชนภายใต้สถานการณ์โรคอุบัติใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเปิดรับข้อเสนอโครงการแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี Research to Technology Transformation ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

งานประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Project/Program Officer: PO

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)