ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ในโอกาส ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The International Conference on Cohesive Societies (ICCS 2022)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง เดินทางไปดูงานและหารือภายใต้โครงการวิจัย STAR (Strengthening Thailand's Agricultural drought Resilence)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์