ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขยายเวลาลงทะเบียนเสนอบทความวิจัย ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Journal of Physics and General Science)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การตีพิมพ์บทความในวารสาร Journal of Roi Kaensarn Academi กลุ่ม 1

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Dr.Maranatha Ivanova ร่วมงานสัมมนา "Where is the Plnetary?" และร่วมประชุมในการจัดทำหลักสูตร Anthropocene Curriculum Network Meeting Conference