ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

The International Conference on Digital Government Technology and Innovation

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) เพื่อขอรับการสนับสนุนของกิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

MOFA Taiwan Fellowship ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2564