ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (Fire Management Decision Support System: FireD)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

CMU Model สร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในกระชังเลี้ยงปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

หนังสือรวมบทคัดย่อ (Book of Abstracts) งานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปี 2563 “อยู่ กลืน กลาย: Dwelling Belonging and Becoming”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563