ข่าววิจัยและบริการวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ JIL ฉบับปฐมฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์( Health Impact Assessment: HIA) รุ่นสำหรับนักวิชาการ และอาจารย์ ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : JMS NRRU” ปีที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)”