Full CV

ทวี ชัยพิมลผลิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

tawee.c@cmu.ac.th
0 5394 3527

 • Ph.D. (Geography), University of Leeds, U.K., 2010
 • M.A. (Geospatial Information), RMIT University, Australia, 2002
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
ระดับปริญญาตรี
 • บรรยากาศเบื้องต้น ภูมิศาสตร์เบื้องต้น ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ดินเบื้องต้น ภูมิศาสตร์ดิน การอ่านและตีความแผนที่ ภัยพิบัติธรรมชาติเบื้องต้น การจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประเมินภัยพิบัติธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่ และ รีโมตเซนซิ่ง

ระดับปริญญาโท

 • แผนที่มัลติมิเดีย การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตในระดับชุมชน (สอนร่วม), สัมมนาในภูมิสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และและรีโมตเซนซิ่งสำหรับการจัดการภัยพิบัติ แนวคิดการจัดการภัยพิบัติ (สอนร่วม)
 • Neural Network Model
 • Flood Forecasting
 • Disaster Risk Assessment
 • ทวี ชัยพิมลผลิน และ ศุภชัย มุกดาสนิท (2563) การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 300 หน้า
 • ศุภธิดา อ่ำทอง ทวี ชัยพิมลผลิน และชาคริต โชติอมรศักดิ์ (2563) แอพพลิเคชั่นการจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยเพื่อการปลูกข้าวแปลงใหญ่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 180 หน้า
 • ศุภธิดา อ่ำทอง ทวี ชัยพิมลผลิน และชาคริต โชติอมรศักดิ์ (2563) การถ่ายทอดเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น Smart NPK สำหรับการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกพืชแปลงใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 201 หน้า
 • วาทินี ถาวรธรรม, เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์, วันเพ็ญ เจริญตระกูลปิติ, ทวี ชัยพิมลผลิน, นฤมล แก้วจำปา, วรวีร์ แสงอาวุธ, คณิน หุตานุวัตร, ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์, ฉัตรชัย สุดโต, ยุพิน ไชยสมภาร, พิมพกานต์ บุญสวัสดิ์. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน. (รายการการวิจัยฉบับสมบูรณ์) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 535 หน้า. 
 • วาทินี ถาวรธรรม, วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ, ทวี ชัยพิมลผลิน, ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์. (2562). โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน. (รายการการวิจัยฉบับสมบูรณ์) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 133 หน้า.
 • ทวี ชัยพิมลผลิน และเผ่าไทย สินอำพล (2562) การประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการคาดการณ์ระดับน้ำในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอำเภอบางระกำ (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) สำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ, 149 หน้า
 • ทวี ชัยพิมลผลิน (2561) การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ข้อมูลจากแบบจำลองสภาพอากาศเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วม (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 63 หน้า
 • ทวี ชัยพิมลผลิน (2560) ยุทธวิธีการออกแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์น้ำท่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนล่าง (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 104 หน้า