Full CV

อริยา เศวตามร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ภาควิชาสตรีศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ariya.sv@cmu.ac.th
0 5394 3572

 • Ph.D. (Social Science), Chiang Mai University, 2010
 • MA. (Social Development), Chiang Mai University, 1999
 • B.A. (French), Silpakorn University, 1979
 • ปรัชญาสตรีนิยม
 • ทฤษฎีสตรีนิยม 1
 • ทฤษฎีสตรีนิยม 2
 • สตรีศึกษาในลักษณะวิธีทฤษฎีวิพากษ์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดสตรีนิยม
 • ผู้หญิงในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม
 • เพศภาวะกับสังคม
 • เพศภาวะกับภาษา
 • เพศภาวะกับศาสนา

 • สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา
 • มานุษยวิทยาศาสนา ศาสนาชาวบ้าน (Popular religion) ในบริบทสมัยใหม่
 • วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน
 • ทฤษฎีสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย และทฤษฎีการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน

 • อริยา เศวตามร์. (2542). การสร้างความหมายเกี่ยวกับชุมชนในกระบวนการผ้าป่าข้าว ภายใต้บริบทของงานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 1-166.
 • อริยา เศวตามร์ และคณะ (2547). การสื่อสารความหมายการพัฒนาระหว่างชาวบ้าน:  กรณีศึกษากองทุนชุมชน “เครือข่ายกองบุญข้าว” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). หน้า 1-278.
 • อริยา เศวตามร์ และคณะ. (2557). การพนันภาคเหนือตอนบน: การพนันในแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในมุมมองสตรีนิยม สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 1-157.
 • อริยา เศวตามร์. (2558). การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และการครอบงำเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่หงีในบริเวณชุมชนชายแดนไทย-พม่า สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. หน้า 1-98.
 • ยศ สันตสมบัติ, อารตี อยุทธคร และอริยา เศวตามร์. (2562). เครือข่ายข้ามแดนและการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวอินเดียในเชียงใหม่. สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  หน้า 1-239.
 • ศิวพร สุกฤตานนท์, อริยา เศวตามร์ และรังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา. (2562). โอกาสที่เท่าเทียมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยกับสตรีในประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 1-177.
 • ศิวพร สุกฤตานนท์ และอริยา เศวตามร์. (2563). โอกาสที่เท่าเทียมและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2. ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 1-141.
 • อริยา เศวตามร์ และคณะ. (2564). ผู้หญิงกับบทบาทในการจัดหาและเตรียมอาหารให้กับผู้สูงอายุในมิติสังคมวัฒนธรรม. สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (อยู่ในระหว่างดำเนินการ).
 • อริยา เศวตามร์ และคณะ. (2564). ผู้หญิงชาติพันธุ์กับการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม. สนับสนุนโดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.). (อยู่ในระหว่างดำเนินการ).