คณาจารย์

ภาควิชาภูมิศาสตร์

คณาจารย์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณาจารย์

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา