ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Mobility Calendar 2019 – 2020

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลงานวิจัยระดับดี (สาขาสังคมวิทยา)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

CALL FOR PAPERS (วารสารสตรีนิยมไทย)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์