ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

วารสาร “สังคมศาสตร์” ปีที่ 32 ฉบับที่ 2/2563 ภายใต้หัวข้อ “สู่โลก Posthuman”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (บพค.) ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลผู้ประสงค์จะเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทร้าน ชา กาแฟ ขนม และเบเกอรี่