ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ University of Science and Technology of China (USTC)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Virtual Student English Speech Competition

รายละเอียดเพิ่มเติม..

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)