ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานกลุ่มวิจัย และศูนย์วิจัย / ศูนย์ความเป็นเลิศ ปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อเข้ารับการสรรหาเลือกตั้งเพื่อเป็น กรรมการดำเนินการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Nominations for ICCR Award for Promotion of Buddhist Studies – 2021