ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารและบริการอื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่คณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) เพื่อลดและป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อ Covid-19

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดสอนกระบวนวิชาเรียนร่วม ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาจากเงินบริจาค ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Sociology and Anthropology of Northern Thailand and Upper Mekong