ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

อาจารย์ ดร. วรดร ไผ่เรือง ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สป. อว. ปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

นักศึกษาระดับปริญญาตรีรับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม..

CALL FOR CANDIDATES JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. ลงคะแนนสรรหากรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit ครั้งที่ 17

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนวิจัย มหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์