ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

งานประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับรองหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Project/Program Officer: PO