ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การอบรม "Patent Search" (การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program เพื่อศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอก สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ National University of Singapore

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Kansai University Winter School 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Kansai University ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ KU-EOL Fall 2022