ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แจ้งเลื่อนการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ CMU e-learning KC-Moodle (Full Function) เนื่องจากวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID – 19)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEAN++Travelling Project ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่