ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Sophia Online January Session 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เปิดรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ EP210002

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ เลขที่210004 ภาควิชาภูมิศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2566