ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ University of Science and Technology of China (USTC)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ Virtual Culture, Language & Environment Program

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Virtual Student English Speech Competition

รายละเอียดเพิ่มเติม..

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นพนักงานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศด้วย OKRs (Transforming to Smart Officer with OKRs)”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรมเพื่อทดลองใช้งานระบบบริหารงบประมาณ Budget Operation System (BOS)