ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

มอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่ (สวก.)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน UKM Spring Semester 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านกฎหมายฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัล The King of Thailand vetiver awards ภายใต้การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7