คณะสังคมศาสตร์ด้านบริหารการวิชาการแก่สังคม

ด้านการพัฒนาสังคม (9%, 2 Votes)

ด้านสังคม (13%, 3 Votes)

ด้านประเพณี (35%, 8 Votes)

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (43% 10vote)

คณะสังคมศาสตร์ด้านบริหารการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (4%, 3 Votes)

ด้านศึกษาค้นคว้า (21%, 15 Votes)

ด้านการเรียนการสอน (31%, 22 Votes)

ด้านบริการววิชาการแก่สังคม (44%, 32 Votes)

คณะสังคมศาสตร์ด้านบริหารการวิชาการแก่สังคม

ด้านการบริการแก่สังคม (23%, 5 Votes)

ด้านการเรียนการสอน (23%, 5 Votes)

ด้านการศึกษาค้นคว้า (23%, 5 Votes)

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (32%, 7 Votes)

คณะสังคมศาสตร์ด้านบริหารการวิชาการแก่สังคม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (4%, 3 Votes)

ด้านศึกษาค้นคว้า (21%, 15 Votes)

ด้านการเรียนการสอน (31%, 22 Votes)

ด้านบริการววิชาการแก่สังคม (44%, 32 Votes)

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีปี พ.ศ.2555-2562

เรามีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นในทุกปี
อัตตราส่วนนักศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก