บุคลากรสนับสนุน

บุคลากร

งานบริหารทั่วไป

Colorlib Template

คุณ กรภัทร์ บุญเรือนยา

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
msoccmu@gmail.com
0 5394 3504
Colorlib Template

คุณ บุศนีย์ กนิษฐจินดา

หน่วยบริหารงานบุคคล
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
bussanee.k129@gmail.com
0 5394 3586
Colorlib Template

คุณ อรรณพ แสงแก้ว

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
annop.s@cmu.ac.th
0 5394 3521
Colorlib Template

คุณ รัตนพงษ์ กันทะวงศ์

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
rattanapong.ka@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ วิสูตร อินทะเทพ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
wisut.i@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ นิกรณ์ ปัญญา

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป
nikon.p@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ ยุทธนา แจโพ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
yuthana.j@cmu.ac.th
0 5394 3572
Colorlib Template

คุณ สุรพล แก้ววรรณะ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
surapon.k@cmu.ac.th
0 5394 3521
Colorlib Template

คุณ สิทธิชัย เขียวทอง

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : คนสวน
sitthichai.k@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ มนัส เขื่อนแก้ว

เลขานุการผู้บริหาร, หน่วยธุรการและสารบรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
manus3555@gmail.com
0 5394 3555
Colorlib Template

คุณ มานวัต ชัยวิศิษฐ์

หน่วยธุรการและสารบรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
manawat.c@cmu.ac.th
0 5394 3521
Colorlib Template

คุณ เอกสิทธิ์ สุนทรชัยบูรณ์

หน่วยยานพาหนะ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
eakkasit.s@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ กนกพล อวิชัย

หน่วยยานพาหนะ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
kanaokpol.a@cmu.ac.th
0 5394 3542
Colorlib Template

คุณ รชต พิศาลเลิศสกุล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
rachata.pi@cmu.ac.th
0 5394 3540
Colorlib Template

คุณ สุดารัตน์ สุวรรณยิก

หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
sudarat.s@cmu.ac.th
0 5394 3511
Colorlib Template

คุณ ศิริวัฒน์ จอมงาม

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง :
0 5394 3542
บุคลากร

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Colorlib Template

คุณ ศรีสมร ยันตรกร

หัวหน้างาน การเงิน การคลัง และพัสดุ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
srisamorn.y@cmu.ac.th
0 5394 3514
Colorlib Template

คุณ ธัญรัศม์ สิทธิสวน

หน่วยการเงิน
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
tunyarat.s@cmu.ac.th
0 5394 3506
Colorlib Template

คุณ ศรัญญา ใจอินต๊ะ

หน่วยการเงิน
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
saranya.absolute@gmail.com
0 5394 3568
Colorlib Template

คุณ ประเทือง เตจ๊ะราษฎร์

หน่วยพัสดุ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
prathueng.t@cmu.ac.th
0 5394 3568
Colorlib Template

คุณ รุ้งทิพย์ อารีจิตสกุล

หน่วยพัสดุ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
rungtip.a@cmu.ac.th
0 5394 3514
บุคลากร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Colorlib Template

คุณ นวยนาฎ เดือนจันทร์

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
nouynat.d@cmu.ac.th
0 5394 3503
Colorlib Template

คุณ ดารารัตน์ เจริญบุญ

หน่วยประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
dararat.c@cmu.ac.th
053943519
Colorlib Template

คุณ ภานุพงศ์ พรหมศิริ

หน่วยประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
phanuphong.p@cmu.ac.th
0 5394 3519
Colorlib Template

คุณ วรางคณา คำมงคล

หน่วยประสานงานระดับปริญญาตรี
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
warangkana.k@cmu.ac.th
0 5394 3520
Colorlib Template

คุณ ทิวากร ศิริรัตน์

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
tivakorn.s@cmu.ac.th
0 5394 3522
Colorlib Template

คุณ จิรพงศ์ โยพนัสสัก

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
jirapong.y@cmu.ac.th
0 5394 3522
Colorlib Template

คุณ ทวีศักดิ์ แจโพ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
taweesak.j@cmu.ac.th
0 5394 3520
บุคลากร

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

Colorlib Template

คุณ จริยา ตั้งสถาเจริญพร

หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
jariyajj4@gmail.com
0 5394 3516
Colorlib Template

คุณ ทรงกลด ภีรนันท์

หน่วยงบประมาณและอัตรากำลัง
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
songklot.s@cmu.ac.th
0 5394 3516
Colorlib Template

คุณ ฉัตรฤดี แก่นราช

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
chatrudee.k1987@gmail.com
0 5394 3516
บุคลากร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Colorlib Template

คุณ นฤมล น่วมอนงค์

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
narumon.n@cmu.ac.th
0 5394 3502
Colorlib Template

คุณ กนกกาญจน์ โสกันเกตุ

วิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
kanokkan.s@cmu.ac.th
0 5394 3502
Colorlib Template

คุณ ขจรศักดิ์ ผดุงพันธ์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
khachornsak.p@cmu.ac.th
0 5394 3528
Colorlib Template

คุณ นันทวัน เขื่อนแก้ว

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
nanthawan.k@cmu.ac.th
0 5394 3528
บุคลากร

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

Colorlib Template

คุณ ณัฐินี สัสดี

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
nattinee.s@cmu.ac.th
0 5394 3528
บุคลากร

ภาควิชาภูมิศาสตร์

Colorlib Template

คุณ พรรณี ยี่ฝั้น

ภาควิชาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
pannee.y@cmu.ac.th
0 5394 3523
Colorlib Template

คุณ สุดาจันทร์ แสนประเสริฐ

ภาควิชาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
sudajan.s@cmu.ac.th
0 5394 3505
Colorlib Template

คุณ สุภามาศ สงวนศักดิ์สันติ

ภาควิชาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
supamas.s@cmu.ac.th
0 5394 3523
Colorlib Template

คุณ ณัฐพร วงค์โสมะ

ภาควิชาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
nattaporn.wong@cmu.ac.th
0 5394 3523
บุคลากร

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Colorlib Template

คุณ อุษา นภสินธุ์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
usa.n@cmu.ac.th
0 5394 3575
Colorlib Template

คุณ อณัญญา ทาจันทร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
ananya.t@cmu.ac.th
0 5394 3530
Colorlib Template

คุณ กีรติพล เอี่ยมละออ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
kiratipol.i@cmu.ac.th
0 5394 3546
บุคลากร

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา

Colorlib Template

คุณ มัตติกา ทังสุภูติ

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
muttika.t@cmu.ac.th
0 5394 3507
Colorlib Template

คุณ จันจีรา มันทเล

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
chancheera.m@cmu.ac.th
0 5394 3573
Colorlib Template

คุณ รุ่งทิวา แฮคเกอร์

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
rungthiwa.hacker@cmu.ac.th
0 5394 3595 ext 21
Colorlib Template

คุณ ทรายทอง โพธิรัตน์

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
saithong.p@cmu.ac.th
0 5394 3599
Colorlib Template

คุณ ดาริกา รัตนบุรี

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
darika.ruttanaburee@cmu.ac.th
0 5394 3512 ext 113
Colorlib Template

คุณ กชพร สลับแสง

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
kodchaporn.ch@cmu.ac.th
0 5394 3512 ext 113
บุคลากร

ภาควิชาสตรีศึกษา

Colorlib Template

คุณ เกษณี วงศ์วิบูลย์

ภาควิชาสตรีศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
kesanee.w@cmu.ac.th
0 5394 3572
Colorlib Template

คุณ เบญจมาภรณ์ ลอยมี

ภาควิชาสตรีศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
benjamaporn.l@cmu.ac.th
0 5394 3572
Colorlib Template

คุณ มลิวัลย์ เสนาวงษ์

ภาควิชาสตรีศึกษา
ตำแหน่ง : นักวิจัย
maliwan.s@cmu.ac.th
0 5394 3572
Colorlib Template

คุณ อังศุรักษ์ พรหมสุวรรณ์

ภาควิชาสตรีศึกษา
ตำแหน่ง : นักวิจัย
angsurak.p@cmu.ac.th
0 5394 3572
...
...