บุคลากรทั้งหมด

บุคลากร

งานบริหารทั่วไป

Colorlib Template

คุณ มนัส เขื่อนแก้ว

สังกัดงาน : เลขานุการผู้บริหาร, หน่วยธุรการและสารบรรณ
ติดต่อ : 43555
Colorlib Template

คุณ รชต พิศาลเลิศสกุล

สังกัดงาน : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : 43540
Colorlib Template

คุณ วิสูตร อินทะเทพ

สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 811808761
Colorlib Template

คุณ ศิริณี ดำรงค์

สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43540
Colorlib Template

คุณ สุรพล แก้ววรรณะ

สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template

คุณ ยุทธนา แจโพ

สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 0821884428
Colorlib Template

คุณ รัตนพงษ์ กันทะวงศ์

สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 0826136398
Colorlib Template

คุณ อรรณพ แสงแก้ว

สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template

คุณ สิทธิชัย เขียวทอง

สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template

คุณ นิกรณ์ ปัญญา

สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43542
Colorlib Template

คุณ เอกสิทธิ์ สุนทรชัยบูรณ์

สังกัดงาน : หน่วยยานพาหนะ
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template

คุณ กนกพล อวิชัย

สังกัดงาน : หน่วยยานพาหนะ
ติดต่อ : 0
Colorlib Template

คุณ บุศนีย์ กนิษฐจินดา

สังกัดงาน : หน่วยบริหารงานบุคคล
ติดต่อ : 43586
Colorlib Template

คุณ กรภัทร์ บุญเรือนยา

สังกัดงาน : หน่วยธุรการและสารบรรณ
ติดต่อ : 43504
Colorlib Template

คุณ สุดารัตน์ สุวรรณยิก

สังกัดงาน : หน่วยธุรการและสารบรรณ
ติดต่อ : 43511
Colorlib Template

คุณ มานวัต ชัยวิศิษฐ์

สังกัดงาน : หน่วยธุรการและสารบรรณ
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template

คุณ ศิริวัฒน์ จอมงาม

สังกัดงาน :
ติดต่อ : 43542
บุคลากร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Colorlib Template

คุณ ทวีศักดิ์ แจโพ

สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43520
Colorlib Template

คุณ ทิวากร ศิริรัตน์

สังกัดงาน : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ติดต่อ : 43522
Colorlib Template

คุณ วรางคณา คำมงคล

สังกัดงาน : หน่วยประสานงานระดับปริญญาตรี
ติดต่อ : 43520
Colorlib Template

คุณ นวยนาฎ เดือนจันทร์

สังกัดงาน : หน่วยประสานงานระดับปริญญาตรี
ติดต่อ : 43503
Colorlib Template

คุณ ภานุพงศ์ พรหมศิริ

สังกัดงาน : หน่วยประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา
ติดต่อ : 43519
Colorlib Template

คุณ ดารารัตน์ เจริญบุญ

สังกัดงาน : หน่วยประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา
ติดต่อ : 43519