บุคลากรสนับสนุน

บุคลากร

งานบริหารทั่วไป

Colorlib Template

คุณ กรภัทร์ บุญเรือนยา

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
msoccmu@gmail.com
43504
Colorlib Template

คุณ บุศนีย์ กนิษฐจินดา

หน่วยบริหารงานบุคคล
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
bussanee.k129@gmail.com
43586
Colorlib Template

คุณ อรรณพ แสงแก้ว

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
annop.s@cmu.ac.th
43521
Colorlib Template

คุณ รัตนพงษ์ กันทะวงศ์

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
rattanapong.ka@cmu.ac.th
0826136398
Colorlib Template

คุณ วิสูตร อินทะเทพ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
wisut.i@cmu.ac.th
811808761
Colorlib Template

คุณ นิกรณ์ ปัญญา

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือทั่วไป
43542
Colorlib Template

คุณ ยุทธนา แจโพ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
yuthana.j@cmu.ac.th
0821884428
Colorlib Template

คุณ สุรพล แก้ววรรณะ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
surapon.k@cmu.ac.th
43521
Colorlib Template

คุณ ศิริณี ดำรงค์

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
sirinee.d@cmu.ac.th
43540
Colorlib Template

คุณ สิทธิชัย เขียวทอง

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : คนสวน
43521
Colorlib Template

คุณ มนัส เขื่อนแก้ว

เลขานุการผู้บริหาร, หน่วยธุรการและสารบรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
manus3555@gmail.com
43555
Colorlib Template

คุณ มานวัต ชัยวิศิษฐ์

หน่วยธุรการและสารบรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
manawat.c@cmu.ac.th
43521
Colorlib Template

คุณ เอกสิทธิ์ สุนทรชัยบูรณ์

หน่วยยานพาหนะ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
43521
Colorlib Template

คุณ กนกพล อวิชัย

หน่วยยานพาหนะ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ
43521
Colorlib Template

คุณ รชต พิศาลเลิศสกุล

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
rachata.pi@cmu.ac.th
43540
Colorlib Template

คุณ สุดารัตน์ สุวรรณยิก

หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
sudarat.s@cmu.ac.th
43511
Colorlib Template

คุณ ศิริวัฒน์ จอมงาม

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง :
43542
บุคลากร

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Colorlib Template

คุณ ศรีสมร ยันตรกร

หน่วยงบประมาณและบัญชี
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
srisamorn.y@cmu.ac.th
053943514
Colorlib Template

คุณ ธัญรัศม์ สิทธิสวน

หน่วยการเงิน
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
tunyarat.s@cmu.ac.th
43506
Colorlib Template

คุณ ศรัญญา ใจอินต๊ะ

หน่วยการเงิน
ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
saranya.absolute@gmail.com
053943568
Colorlib Template

คุณ ประเทือง เตจ๊ะราษฎร์

หน่วยพัสดุ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
prathueng.t@cmu.ac.th
43568
Colorlib Template

คุณ รุ้งทิพย์ อารีจิตสกุล

หน่วยพัสดุ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
rungtip.a@cmu.ac.th
053943514
บุคลากร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Colorlib Template

คุณ นวยนาฎ เดือนจันทร์

หน่วยประสานงานระดับปริญญาตรี
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
nouynat.d@cmu.ac.th
0536943503
Colorlib Template

คุณ ดารารัตน์ เจริญบุญ

หน่วยประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
dararat.c@cmu.ac.th
43519
Colorlib Template

คุณ ภานุพงศ์ พรหมศิริ

หน่วยประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
phanuphong.p@cmu.ac.th
43519
Colorlib Template

คุณ วรางคณา คำมงคล

หน่วยประสานงานระดับปริญญาตรี
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
warangkana.k@cmu.ac.th
43520
Colorlib Template

คุณ ทิวากร ศิริรัตน์

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
tivakorn.s@cmu.ac.th
43522
Colorlib Template

คุณ จิรพงศ์ โยพนัสสัก

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
jirapong.y@gmail.com
43522
Colorlib Template

คุณ ทวีศักดิ์ แจโพ

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่
43520
บุคลากร

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

Colorlib Template

คุณ จริยา ตั้งสถาเจริญพร

หน่วยวางแผนและแผนยุทธศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
jariyajj4@gmail.com
43516
Colorlib Template

คุณ ทรงกลด ภีรนันท์

หน่วยงบประมาณและอัตรากำลัง
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
songklot.s@cmu.ac.th
053943516
Colorlib Template

คุณ ฉัตรฤดี แก่นราช

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
chatrudee.k1987@gmail.com
43516
บุคลากร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Colorlib Template

คุณ นฤมล น่วมอนงค์

หน่วยงานบริหารงานวิจัย, หน่วยพัฒนาวิชาการ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
43502
Colorlib Template

คุณ กนกกาญจน์ โสกันเกตุ

หน่วยงานบริหารงานวิจัย, หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
43528
Colorlib Template

คุณ ขจรศักดิ์ ผดุงพันธ์

หน่วยวิเทศสัมพันธ์, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
khachornsak.p@cmu.ac.th
43528
Colorlib Template

คุณ นันทวัน เขื่อนแก้ว

หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
43528
Colorlib Template

คุณ ณัฐินี สัสดี

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
43528
บุคลากร

ศูนย์วิจัยและบริการงานวิชาการ

บุคลากร

ภาควิชา

...
...