บุคลากรสนับสนุน

บุคลากร

งานบริหารทั่วไป

Colorlib Template
คุณ กรภัทร์ บุญเรือนยา
สังกัดงาน : หน่วยธุรการและสารบรรณ
ติดต่อ : 43504
Colorlib Template
คุณ บุศนีย์ กนิษฐจินดา
สังกัดงาน : หน่วยบริหารงานบุคคล
ติดต่อ : 43586
Colorlib Template
คุณ อรรณพ แสงแก้ว
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template
คุณ รัตนพงษ์ กันทะวงศ์
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 0826136398
Colorlib Template
คุณ วิสูตร อินทะเทพ
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 811808761
Colorlib Template
คุณ นิกรณ์ ปัญญา
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43542
Colorlib Template
คุณ ยุทธนา แจโพ
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 0821884428
Colorlib Template
คุณ สุรพล แก้ววรรณะ
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template
คุณ ศิริณี ดำรงค์
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43540
Colorlib Template
คุณ สิทธิชัย เขียวทอง
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template
คุณ มนัส เขื่อนแก้ว
สังกัดงาน : เลขานุการผู้บริหาร, หน่วยธุรการและสารบรรณ
ติดต่อ : 43555
Colorlib Template
คุณ มานวัต ชัยวิศิษฐ์
สังกัดงาน : หน่วยธุรการและสารบรรณ
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template
คุณ เอกสิทธิ์ สุนทรชัยบูรณ์
สังกัดงาน : หน่วยยานพาหนะ
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template
คุณ กนกพล อวิชัย
สังกัดงาน : หน่วยยานพาหนะ
ติดต่อ : 43521
Colorlib Template
คุณ รชต พิศาลเลิศสกุล
สังกัดงาน : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : 43540
Colorlib Template
คุณ สุดารัตน์ สุวรรณยิก
สังกัดงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ติดต่อ : 43511
Colorlib Template
คุณ ศิริวัฒน์ จอมงาม
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43542
บุคลากร

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Colorlib Template
คุณ ศรีสมร ยันตรกร
สังกัดงาน : หน่วยงบประมาณและบัญชี
ติดต่อ : 43514
Colorlib Template
คุณ ธัญรัศม์ สิทธิสวน
สังกัดงาน : หน่วยการเงิน
ติดต่อ : 43506
Colorlib Template
คุณ ศรัญญา ใจอินต๊ะ
สังกัดงาน : หน่วยการเงิน
ติดต่อ : 43568
Colorlib Template
คุณ ประเทือง เตจ๊ะราษฎร์
สังกัดงาน : หน่วยพัสดุ
ติดต่อ : 43568
Colorlib Template
คุณ รุ้งทิพย์ อารีจิตสกุล
สังกัดงาน : หน่วยพัสดุ
ติดต่อ : 43568
บุคลากร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Colorlib Template
คุณ นวยนาฎ เดือนจันทร์
สังกัดงาน : หน่วยประสานงานระดับปริญญาตรี
ติดต่อ : 43503
Colorlib Template
คุณ ดารารัตน์ เจริญบุญ
สังกัดงาน : หน่วยประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา
ติดต่อ : 43519
Colorlib Template
คุณ ภานุพงศ์ พรหมศิริ
สังกัดงาน : หน่วยประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา
ติดต่อ : 43519
Colorlib Template
คุณ วรางคณา คำมงคล
สังกัดงาน : หน่วยประสานงานระดับปริญญาตรี
ติดต่อ : 43520
Colorlib Template
คุณ ทิวากร ศิริรัตน์
สังกัดงาน : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ติดต่อ : 43522
Colorlib Template
คุณ จิรพงศ์ โยพนัสสัก
สังกัดงาน : หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ติดต่อ : 43522
Colorlib Template
คุณ ทวีศักดิ์ แจโพ
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43520
บุคลากร

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

Colorlib Template
คุณ จริยา ตั้งสถาเจริญพร
สังกัดงาน : หน่วยวางแผนและแผนยุทธศาสตร์
ติดต่อ : 43516
Colorlib Template
คุณ ทรงกลด ภีรนันท์
สังกัดงาน : หน่วยงบประมาณและอัตรากำลัง
ติดต่อ : 43516
Colorlib Template
คุณ ฉัตรฤดี แก่นราช
สังกัดงาน : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ติดต่อ : 43516
บุคลากร

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Colorlib Template
คุณ นฤมล น่วมอนงค์
สังกัดงาน : หน่วยงานบริหารงานวิจัย, หน่วยพัฒนาวิชาการ
ติดต่อ : 43502
Colorlib Template
คุณ กนกกาญจน์ โสกันเกตุ
สังกัดงาน : หน่วยงานบริหารงานวิจัย, หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ : 43528
Colorlib Template
คุณ ขจรศักดิ์ ผดุงพันธ์
สังกัดงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์, ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ : 43528
Colorlib Template
คุณ นันทวัน เขื่อนแก้ว
สังกัดงาน : หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
ติดต่อ : 43528
Colorlib Template
คุณ ณัฐินี สัสดี
สังกัดงาน : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ติดต่อ : 43528
...
...