โครงการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม(นานาชาติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ มช. เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ แนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเข้มงวด

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ มช. เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม..

Summer School on Researching Land Governance and Land Relations in the Mekong Region

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3