สารจากคณบดี

สารจากคณบดี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 และมีอายุครบ 50 ปี หรือครึ่งศตวรรษในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีโครงสร้างส่วนงานประกอบด้วย สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสตรีศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการจากวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์ ที่“มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือ และนานาชาติ” และมีคำขวัญคณะที่ว่า “สังคมเพื่อสังคม” การบริหาร คณะสังคมศาสตร์ จึงดำเนินการโดยอาศัยพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยใช้หลักการบริหารด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล กระจายอำนาจ และทำงานเป็นทีม ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนในคณะสังคมศาสตร์เข้าใจเป้าหมายที่ตรงกัน เพื่อจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันพัฒนาคณะสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่องรายงานประจำปี 2559 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ การบริการวิชาการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความเป็นสากล ตลอดจนการรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีภารกิจทั้งหลายที่สำเร็จลุล่วงมาด้วยดีในรอบปีที่ผ่านมา เป็นผลเนื่องมาจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้บริหารทุกระดับทุกคน ดิฉันภาคภูมิใจในพวกเราทุกคนที่ช่วยกันผลักดันให้คณะสังคมศาสตร์ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ในนามของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ จึงขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ มา ณ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์