ข่าวผู้บริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ต้อนรับผู้แทนจาก Beijing Foreign Studies University (BFSU)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ผู้บริหารพบปะสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน การปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งทำทักษิณานุปทานและแสดงความกตัญูกตเวทีตาคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับมอบเงินบริจาค

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการอบรม "สอนน้องรู้น้ำ"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนประมวลผล ในโอกาสพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นการบริหารงานสำนักทะเบียนและประมวลผล