คณะผู้บริหาร

Colorlib Template

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
arratee.a@cmu.ac.th
0-5394-3502

Colorlib Template

อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
rwiwatwongwana@gmail.com
0 5394 3531

Colorlib Template

อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
watinee.thavorntam@cmu.ac.th
0 5394 3527

Colorlib Template

รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
wasan.p@cmu.ac.th
0-5394-3508

Colorlib Template

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
mukdawan.s@cmu.ac.th
0-5394-3507 ext. 112

Colorlib Template

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล

หัวหน้าภาควิชาสตรีศึกษา(รักษาการ)
aranya.s@cmu.ac.th
0-5394-3579

Colorlib Template

นายสิทธิพร ฤทธิสรไกร

เลขานุการคณะสังคมศาสตร์
sitthiporn.r@cmu.ac.th
0-5394-3510