คณะผู้บริหาร

Colorlib Template

อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-mail: phonpat.h@cmu.ac.th
Tel. 943580 , 081-629 2805
Fax: (66 53) 943580

Colorlib Template

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-mail: aranya.s@cmu.ac.th
Tel. 053-943579 , 053-343519

Colorlib Template

อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
E-mail: @cmu.ac.th
Tel. 053-943531
Fax: 053-222763

Colorlib Template

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โซติอมรศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail: chakrit.c@cmu.ac.th
Tel. 053-943587
Fax: 053-222763

Colorlib Template

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง

หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
E-mail: liwa.p@cmu.ac.th
Tel: (66 53) 943505
Fax: (66 53) 222763

Colorlib Template

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

หัวหน้าภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
E-mail: wasan.p@cmu.ac.th
Tel: (66 53)943508
Fax: (66 53) 222763

Colorlib Template

รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร

หัวหน้าภาคสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
E-mail: amporn.j@cmu.ac.th
Tel: (66 53)943508
Fax: (66 53) 222763

Colorlib Template

นาย สิทธิพร ฤทธิสรไกร

เลขานุการคณะสังคมศาสตร์
E-mail: sitthiporn.r@cmu.ac.th
Tel: (66 53) 943510
Fax: (66 53) 943510