คณะผู้บริหาร

Colorlib Template

อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
watinee.thavorntam@cmu.ac.th
0 5394 3527

Colorlib Template

รองศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
arratee.a@cmu.ac.th
0-5394-3502

Colorlib Template

รองศาสตราจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
kkengkij@gmail.com
0-5394-3508

Colorlib Template

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
mukdawan.s@cmu.ac.th
0-5394-3507 ext. 112

Colorlib Template

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชาสตรีศึกษา(รักษาการ)
paiboon.heng@cmu.ac.th
0-5394-3572

Colorlib Template

รองศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร

หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
arratee.a@cmu.ac.th
0-5394-3502