ข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
     คู่มือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี
     แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ระดับบัณฑิตศึกษา
     ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย สำหรับใช้กับระบบเบิกจ่าย
     คู่มือนักวิจัย
     คู่มือระบบจัดการอัตรากำลัง
     คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     คู่มือการใช้งานภาระงานออนไลน์
     คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลและการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
     คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการ (เจ้าหน้าที่ภาควิชาและคณะ)
     คู่มือการใช้งานระบบติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการ (สำหรับอาจารย์)
     คู่มือการใช้งานระบบ HR Portal
     คู่มือตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ธันวาคม 2564)
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ สกอ.
     ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     แนวปฏิบัติ การเรียน การสอบ ของคณะสังคมศาสตร์
     คู่มือ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนการศึกษา
     คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     คู่มือโครงการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
     คู่มือการบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     ข้อมูลการวิจัยและบริการวิชาการ
     ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์
     ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์
     ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะสังคมศาสตร์
     ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาเอกของคณะสังคมศาสตร์
     ข้อมูลการรับนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์
     ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2564
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์
     รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบจองห้องเรียน
     รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบจองรถ
     รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบเว็บไซต์ขายหนังสือ
17. E-Service
     ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะสังคมศาสตร์
     ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
     ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU Mail)
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     แผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568
     ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
     การดำเนินงานตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะสังคมศาสตร์ ปี 2565 – 2567
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     มาตราการกำหนดตำแหน่ง
     หลักเกณฑ์การบรรจุ/การจ้าง/การย้าย/การตัดโอน/การลาออก
     หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
     ความก้าวหน้าในสายงาน
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการจ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     ผลสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจและความสุขของบุคลากร ปี 2563
     รายงานการจัดกิจกรรม/ โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)
     ข้อมูลติดต่อคณะสังคมศาสตร์
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ พบผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
     การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะสังคมศาสตร์
     กิจกรรม 'ผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษา' เพื่อพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นระหว่างคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีศึกษา 2564
     กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/ประสาน/รวบรวม/เสนอแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
     คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางแผนและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     โครงการอบรมเพื่อทดลองใช้งานระบบบริหารงบประมาณ Budget Operation System (BOS)
     โครงการบรรยาย หัวข้อ การให้ข้อมูลระเบียบการเบิกจ่ายและการเก็บหลักฐานข้อมูลโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ
     แผนและแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
     ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์
     ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชีของกองทุนและงานวิจัยคณะสังคมศาสตร์
     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประกาศกองทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการป้องกันการรับสินบน
     ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
     การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใส คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕65 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม หรือผ่านระบบ zoom id : 953 6375 9945
39. แผนป้องกันและปรามปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 - 2564
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     คู่มือโครงการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
     คู่มือบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
     คู่มือการเบิกจ่ายเงินคณะสังคมศาสตร์
     รายงานสถานะการเงินกองทุนคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562-2564
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ประจำปีงบประมาณ 2564
     รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปีงบประมาณ 2564