ข้อมูลสาธารณะ ปี 2564

1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
     คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์
     คณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์
3. อำนาจหน้าที่
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ความเป็นมา
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
     แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
     แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
     แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ? เดือน
12. รายงายผลการดำเนินงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     ประกาศ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ สกอ.
     ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     แนวปฏิบัติ การเรียน การสอบ ของคณะสังคมศาสตร์
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     1. ด้านการจัดการศึกษา
     2.ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานกำกับติตาม การใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20. รายงายผลการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     มาตราการกำหนดตำแหน่ง
     หลักเกณฑ์การบรรจุ/การจ้าง/การย้าย/การตัดโอน/การลาออก
     หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
     ความก้าวหน้าในสายงาน
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโชน์ส่วนรวม
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ