ประวัติคณะสังคมศาสตร์


ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติการก่อตั้ง

เมื่อปี พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น คณะที่เสนอไปครั้งแรกนั้นมีคณะนิติศาสตร์รวมอยู่ด้วย แต่จากผลการสำรวจความสนใจทางการศึกษาของประชาชนในภาคเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2504-2505 พบว่าในช่วงนั้นความสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับคณะวิชานี้ยังมีไม่มากนัก ประกอบกับมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า ควรจะเปิดสอนเป็นคณะสังคมศาสตร์ทีประกอบด้วยสาขาวิชาที่กว้างกว่าสาขาวิชาเฉพาะ เช่น คณะนิติศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อันหาได้ยากยิ่งแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ตาม

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างรายละเอียดหลักสูตรวิชาสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2506 โดยมีนายเกษม อุทยานิน เป็นประธานอนุกรรมการ นางสุมนา คำทอง เป็นเลขานุการ และประกอบด้วยกรรมการอีก 10 คน

คณะสังคมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เชิงดอยสุเทพ ระหว่างถนนสุเทพและถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่เศษ (ปัจจุบันมี 27 ไร่) เป็นคณะ 1 ใน 3 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2507 และเริ่มเปิดสอนวันแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 มีนักศึกษา 75 คน อาจารย์ 15 คน ในระยะแรกคณะสังคมศาสตร์ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง เพราะอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ดังนั้น จึงต้องอาศัยอาคารของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และหอพักชาย อาคาร 1 เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จนถึงปี 2509 จากนั้นจึงได้ย้ายไปเรียนที่อาคารหลังแรกของคณะฯ

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

18 มิถุนายน 2507 – เปิดดำเนินการในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา แต่เฉพาะในปีแรกนี้ได้เปิดสอนเพียง 3 หลักสูตรเท่านั้น คือ

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • ปี 2508

  เปิดสอนระดับอุดมศึกษา
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 • ปี 2511

  เปิดสอนระดับอุดมศึกษา
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

 • ปี 2525

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน 1 (มีวิทยานิพนธ์) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และ
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ปี 2527

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน 2 (การค้นคว้าแบบอิสระ) สาขาวิชาภูมิศาสตร์

 • ปี 2529

  เปิดสอนระดับอุดมศึกษา
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
  เริ่มดำเนินการโครงการสตรีศึกษา

 • ปี 2531

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง

 • ปี 2533

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ภาคพิเศษ และ
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 • ปี 2534

  เปิดสอนระดับอุดมศึกษา
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  โครงการสตรีศึกษา ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา (สังกัด คณะสังคมศาสตร์) และให้มีฐานะเป็นศูนย์

 • ปี 2535

  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์
  ภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะบริหารธุรกิจ โดยประกาศในราช กิจจานุเบกษา (วันที่ 19 ธันวาคม 2535)

 • ปี 2536

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • ปี 2542

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ

 • ปี 2543

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษา
  เปิดสอนระดับอุดมศึกษา
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

 • ปี 2544

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาสังคมศาสตร์
  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ภาคพิเศษ

 • ปี 2545

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดิน และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2

 • ปี 2546

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2

 • ปี 2547

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภาคพิเศษ และ
  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

 • ปี 2548

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ
  เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
  ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ซึ่งเป็น หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2548

 • ปี 2549

  สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะนิติศาสตร์ ( ซึ่งเป็น หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

 • ปี 2550

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 • ปี 2551

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนจากระบบบริหารแบบราชการ (Public University) ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  (Autonomous University) ภายหลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เมื่อ ธันวาคม 2550 และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก หน้า 28 ถึง 57 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551

 • ปี 2552

  ได้แบ่งส่วนงานคณะสังคมศาสตร์ใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนงานในส่วนวิชาการ
  และส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ดังนี้
  * สำนักงานคณะ
  * ภาควิชาภูมิศาสตร์
  * ภาควิชาสตรีศึกษา
  * ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  * ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
  * ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย