ข่าวเด่น

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉราวรรณ ศุภกา ในโอกาสที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรีย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรชัย บุญประเสริฐ ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเยอรมนี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

พิธีทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน การปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งทำทักษิณานุปทานและแสดงความกตัญูกตเวทีตาคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Workforce Growth Mindset)