เครือข่ายบทความทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

เอกสารการขอเสนอบทความ
แบบฟอร์มการขอเสนอบทความ Link
คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์เสนอบทความ Link
หัวข้อ
[18 เมษายน 2565] “เชียงใหม่โมเดล” กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในชุมชนบ้านแม่หอยตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ : สุทธิชัย เหมือนสุทธิวงษ์
[27 มิถุนายน 2565] การวิเคราะห์ปัจจัยการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : เมธิศ วุฒิฉายานันท์
[3 สิงหาคม 2565] ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพธุรกิจจัดส่งอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : ภัสชา ปินตาโมงค์
[15 สิงหาคม 2565] เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ: กรณีศึกษานโยบายการนำเข้าวัคซีนทางเลือกของรัฐบาล และโอกาสในการเข้าถึงของประชาชน : ภควดี รัติเชษฐ
[9 ธันวาคม 2565] นโยบายโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่ส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหาร ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : ฤทัยรัตน์ กันธิยะ
[2 กุมภาพันธ์ 2566] การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในจังหวัดเชียงใหม่ : เวธกา พีรพุฒิโชค
[19 เมษายน 2566] การกู้เงินของผู้สูงอายุจากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพในจังหวัดพะเยา : พันธุ์ธิช สีเทา
[3 ตุลาคม 2565] การรับรู้นโยบายการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของภาครัฐ: กรณีศึกษาตลาดวโรรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : สุภาพร ปัทมทัตต์
[3 กรกฎาคม 2566] ผลกระทบทางกายและจิตใจจากไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : พากร พานอ่อง