ห้องสมุดดิจิทัลของสถาบันในประเทศ/ต่างประเทศ

Digital Library of Domestic / Foreign Academic Institutes

คลังข้อมูลดิจิทัลด้านสังคมศาสตร์ในประเทศไทย

ฐานข้อมูลศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Link
ฐานข้อมูลสังคม – วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) Link
ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร Link
ฐานข้อมูลแหล่งความรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) Link
คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลแบบ Open Access สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Link

คลังข้อมูลดิจิทัลด้านสังคมศาสตร์ต่างประเทศ

The Social Science Research Council (SSRC) Link
Alexander Street collections: Visual Anthropology resource library Link
The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)- Yusof Ishak Institute Link
Asia Research Institute, National University of Singapore Link
The East-West Center (EWC) Link
The American Anthropological Association (AAA) Link
The Association of Social Anthropology (ASA), UK Link
The Society for Applied Anthropology (SfAA Global) Link