ภาควิชาสังคมศาสตร์กับพัฒนา

เข้าสู่เว็บไซต์

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับพัฒนา

ประวัติภาควิชา

ในปีพ.ศ.2552 ได้มีการแบ่งส่วนงานคณะสังคมศาสตร์ใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนงานในส่วนวิชาการ และส่วนงานอื่นๆ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2552 ดังนี้.

  • สำนักงานคณะ
  • ภาควิชาภูมิศาสตร์
  • ภาควิชาสตรีศึกษา
  • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา
  • ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนามีสาขาวิชา ภายใต้ภาควิชานี้ ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท/เอก ดังนี้

1. สาขาวิชาการพัฒนาอย่างยั่งยืนเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (ภาคพิเศษ) เปิดสอนในปี 2544

2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (ภาคพิเศษ) เปิดสอนในปี 2544

3. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2) เปิดสอนในปี 2545 เป็นหลักสูตรสหวิทยาการการปฏิบัติงานแบบพันธสัญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศเดนมาร์ก ๓ มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) Copenhagen University 2) Roskilde University 3) Agriculture University มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานร่วมดำเนินการประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากโครงการ DANIDA ประเทศเดนมาร์ก

เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2) เปิดสอนในปี 2546

เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) เปิดสอนในปี 2550

4. สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรสุขภาพ (ภาคปกติ) เปิดสอนในปี 2548

5. สาขาวิชาไทยศึกษา เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา เปิดสอนในปี 2548

6. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัยเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย (ภาคพิเศษ) เปิดสอนในปี 2552

7. สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนาเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา (ภาคปกติ) เปิดสอนในปี 2553

8. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)เปิดสอนระดับปริญญาตรี (นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปี 2554