ข้อมูลพื้นฐานคณะ

ปีการศึกษา 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

1. นักศึกษา : จำนวนรวม 1,029 คน

1.1 จำนวนนักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา
จำนวนรวม 1,029 คน

 • ระดับปริญญาตรี 827 คน
 • ระดับปริญญาโท 151 คน
 • ระดับปริญญาเอก 51 คน

1.2 จำนวนนักศึกษา จำแนกตามเพศ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ร้อยละ
ชาย 265 69 25 359 34.89
หญิง 562 82 26 670 61.11
รวม 827 151 51 1029 100

1.3 จำนวนนักศึกษานานาชาติ
จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 14.96 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
 • ระดับปริญญาตรี 76 คน
 • ระดับปริญญาโท 58 คน
 • ระดับปริญญาเอก 20 คน
1.4 จำนวนนักศึกษานานาชาติ จำแนกตามสัญชาติ

เมียนมาร์
74  คน ญี่ปุ่น 1  คน
จีน 44  คน
อินเดีย 1  คน
สหรัฐอเมริกา 5 คน
ฟิลิปปินส์ 1 คน
อินโดนีเซีย 5 คน
บรูไน 1 คน
เกาหลีใต้
5 คน
เนปาล
1 คน
เวียตนาม
4  คน
รัสเซีย
1 คน
ลาว
3 คน
เอสโตเนีย
1 คน
เยอรมัน
2 คน
ฝรั่งเศส
1 คน
กัมพูชา
2 คน
นิวซีแลนด์
1 คน
มาเลเซีย
1 คน
รวม154 คน
2.1 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ


2.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิ


2.3 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามเพศ


 หลักสูตร จำนวนรวม 13 หลักสูตร

 • ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร
หลักสูตรปกติหลักสูตรนานาชาติ
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติ
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติ
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


 • ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (บาท)
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (บาท)
ภูมิศาสตร์
15,000120,000
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
15,000
120,000
อาเซียนศึกษา
15,000

120,000

สังคมศาสตร์ (นานาชาติ)
40,000
320,000
 • ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา (บาท)
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (บาท)
เศรษฐศาสตร์การเมือง
35,000140,000
สังคมศาสตร์
30,000
120,000
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
30,000

120,000

มิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
36,000144,000
สังคมศาสตร์ (นานาชาติ)
60,000 (นศ.ไทย)240,000
สังคมศาสตร์ (นานาชาติ)
80,000 (นศ.ต่างชาติ)320,000
  • ระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตร
  ค่าธรรมเนียมต่อ ภาคการศึกษา (บาท)
  ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (บาท)
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  55,000
  330,000
  สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  57,500 (นศ.ไทย)
  330,000
  สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  77,500 (นศ.ต่างชาติ)
  345,000
  สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  60,000 (นศ.ไทย)
  360,000
  สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  80,000 (นศ.ต่างชาติ)
  480,000


  • ภาคการศึกษาที่ 1/2564
  วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 
  3-9 พฤษภาคม 2564
  วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  9-12 มิถุนายน 2564 (ปริญญาตรี รหัส 64...)
  6 กุมภาพันธ์ 2564 (บัณฑิตศึกษา รอบ 1)
  5 มิถุนายน 2564 (บัณฑิตศึกษา รอบ 2)
  วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  13-16 มิถุนายน 2564 (ปริญญาตรี)

  18 มิถุนายน 2564 (บัณฑิตศึกษา)
  วันลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ รหัส 64
  17-18 มิถุนายน 2564
  วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับ
  19-27 มิถุนายน 2564
  วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน
  21 มิถุนายน 2564
  วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
  16-22 สิงหาคม 2564
  วันสุดท้ายของการศึกษา
  8 ตุลาคม 2564
  วันสอบไล่
  11-12, 14-22, 24-26 ตุลาคม 2564 
  วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา
  27 ตุลาคม 2564
  วันประกาศผลการศึกษา
  6 พฤศจิกายน 2564
  • ภาคการศึกษาที่ 2/2564
  วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
  13-19 กันยายน 2564 
  วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  3 พฤศจิกายน 2564 (บัณฑิตศึกษา รหัส 64...)
  วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับ
  6-14 พฤศจิกายน 2564
  วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน
  8 พฤศจิกายน 2564
  วันสอบกลางภาคการศึกษา (งดการสอน)
  4-10 มกราคม 2565
  วันสุดท้ายของการศึกษา
  25 กุมภาพันธ์ 2565
  วันสอบไล่
  28 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2565
  วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา
  14 มีนาคม 2565
  วันประกาศผลการศึกษา
  25 มีนาคม 2565
  • ภาคฤดูร้อน / 2564
  วันลงทะเบียนเรียน
  28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565
  วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาทุกระดับ
  4-10 เมษายน 2565
  วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน
  18 เมษายน 2565
  วันสุดท้ายของการศึกษา
  27 พฤษภาคม 2565 
  วันสอบไล่
  30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565
  วันปิดภาคการศึกษาและวันสำเร็จการศึกษา
  3 มิถุนายน 2565
  วันประกาศผลการศึกษา
  9 มิถุนายน 2565

  หมายเหตุ : 

  1. ปฏิทินการศึกษานี้เป็นการสรุปกำหนดการ/กิจกรรมโดยย่อ โดยอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่
  2. กำหนดการ/ช่วงระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษาที่เป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/home/
  3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร. 053-943-503 อีเมล์ nouynat.d@cmu.ac.th