ประกาศ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ

ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( COVID-19 )


กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการจัดเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC ในสถานการณ์ไม่ปกติ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19).pdf
ประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2.pdf

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ปรับลดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19)-ฉบับที่-2.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ฉบับ2.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการยื่นผลการตรวจสุขภาพของผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่มาทำสัญญาเช่าพื้นที่กับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)).pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work From Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5.pdf

จังหวัดเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่.pdf
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ (ส่งคำสั่ง+ประกาศ 3 ฉบับ).pdf
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่.pdf

หน่วยงานภายนอก

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.pdf


แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์
ในสถานการณ์COVID-19 และ PM 2.5Copyright © Social Sciences CMU 2020