เครือข่ายความร่วมมือ

 • ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสังคมศาสตร์กับนานาชาติ
 • โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานและองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติ โดยตลอดระยะเวลากว่า 55 ปีที่ผ่านมา

  คณะมีความร่วมมือและการทำงานทางวิชาการร่วมกับ
  เครือข่ายและชุมชนวิชาการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง

  โดยคณะมีการดำเนินโครงการความร่วมมือ
  กับต่างประเทศในหลากหลายกิจกรรมทางวิชาการ  

 • กิจกรรม Collaborative Online International Learning (COIL)   

  ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Sophia University