คณะกรรมการอำนวยการ

...
รองศาสตรจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอรนะธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
...
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
เลขานุการคณะกรรมการฯ
...
อาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ