ข่าวรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิ่นประภา ดำรงอุดมศักดิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฟัดลียะห์ สาแม

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ นายอิทธิพร รอดประดิษฐ์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา เศวตามร์ ในโอกาสเข้ารับมอบรางวัล Freedom Fighter Lal Singh Pandhi (Bhatia)