ข่าวศิษย์เก่า

รายละเอียดเพิ่มเติม..

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โครงการทุนการศึกษา "ทุนน้องเราชาว มช."

รายละเอียดเพิ่มเติม..

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไได้รับรางวัลประเภทดีเด่นด้านความเท่าเทียมระเหว่างเพศ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมสัมนาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน/สัมนาของของนักศึกษารหัส 60 และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศิษย์เก่าภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศิษย์เก่าภาควิชาภูมิศาสตร์ รหัส 31 บริจาคเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศึกษาเก่าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มอบหนังสือและรายงานการวิจัยต่างๆ ด้านเมืองศึกษา