ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทำความสะอาดโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา นำนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรนิเวศน์ จากเม็กซิโก ลงพื้นที่ชุมชนชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม..

บำเพ็ญกุศลศพ คุณฟองจันทร์ ชัยธิมา อดีตบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม..

งานเสวนาเปิดตัวประติมากรรมจรัลมโนเพ็ชร (2494-2544) ในวาระครบรอบ 20 ปี จรัลรำลึก

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นพนักงานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศด้วย OKRs (Transforming to Smart Officer with OKRs)”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การอบรมเพื่อทดลองใช้งานระบบบริหารงบประมาณ Budget Operation System (BOS)