ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เสวนา “ครูบา พุทธศาสนาในล้านนา และ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมกับเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำยวม เมย เงา สาละวิน

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Kaizen : Concept & Implementation

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน​ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง​ Kaizen​ : Concept &​ Implementation