โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้เครือข่าย UMAP สำหรับ Spring 2021

UMAP Discovery Camp 2020 in Malaysia ณ Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย

โครงการแลกเปลี่ยน TF LEaRN Programme @ NUS 2020

โครงการแลกเปลี่ยน NTNU Exchange Student Application for 2020 Fall Semester ณ National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน

โครงการแลกเปลี่ยน Lahore University of Management Sciences Fall 2020 ณ Lahore University of Management Sciences ประเทศปากีสถาน