โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University 2021 Fall

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2021

โครงการแลกเปลี่ยน [KIT] Exchange Program for the Spring Semester 2021 ณ Kumoh National Institute of Technology(KIT) สาธารณรัฐเกาหลี

โครงการแลกเปลี่ยน Mie University Spring 2021 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน National Chung Hsing University Spring 2021

โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021, Chonnam National University ณ Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี