คณาจารย์ & เจ้าหน้าที่

คลังข้อมูลวิดีโอ


เอกสาร/แบบฟอร์ม-การเงิน การคลัง และ พัสดุ
• แบบฟอร์ม–ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล–ข้าราชการ.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล–ข้าราชการบำนาญ.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร–ข้าราชการบำนาญ.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร–ข้าราชการ.pdf
แบบฟอร์ม–รายงานการเดินทาง
แบบฟอร์มเดินทาง-สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บุคคลภายนอก-ส่วนที่ 1.doc
แบบฟอร์มเดินทาง-สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บุคคลภายนอก-ส่วนที่ 2.doc
แบบฟอร์มเดินทาง-สำหรับพนักงาน ส่วนที่ 1.doc
แบบฟอร์มเดินทาง-สำหรับพนักงาน-ส่วนที่ 2.doc
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน.xls
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
อัตราค่าบำรุงจอดรถยนต์พื้นที่ลานจอดรถอุทยานศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Square.pdf
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางเชื่อมอาคารคณะสังคมศษสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.pdf
แบบฟอร์ม–กู้ยืมเงิน
ฟอร์มสัญญายืมเงินใหม่.doc
ฟอร์มการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา.pdf
แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.doc
แบบฟอร์มนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน.doc
แบบใบสำคัญรับเงิน.doc

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6-2563.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5-2563.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4-2563.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3-2563.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2-2563.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1-2563.pdf

ระบบสารสนเทศ