คณาจารย์ & เจ้าหน้าที่

เอกสาร/แบบฟอร์ม-การเงิน การคลัง และ พัสดุ
แบบฟอร์ม-ค่าเล่าเรียน-ค่ารักษา
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการ.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร-บำนาญ.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf
แบบฟอร์ม-เดินทาง
เดินทาง-สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บุคคลภายนอก.doc
ส่วน2เดินทาง.doc
แบบเดินทางพนักงาน1.doc
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน.xls
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562.pdf
ยืมเงิน
ฟอร์มการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา.pdf

ระบบสารสนเทศ