คณาจารย์ & เจ้าหน้าที่

คลังข้อมูลวิดีโอ


เอกสาร/แบบฟอร์ม-การเงิน การคลัง และ พัสดุ
• แบบฟอร์ม–ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล–ข้าราชการ.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล–ข้าราชการบำนาญ.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร–ข้าราชการบำนาญ.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร–ข้าราชการ.pdf
แบบฟอร์ม–รายงานการเดินทาง
รายงานการเดินทางสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ บุคคลภายนอก(ส่วนที่ 1).doc
รายงานการเดินทางพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนที่ 2).doc
รายงานการเดินทางพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนที่ 1).doc
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน.xls
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562.pdf
แบบฟอร์ม–กู้ยืมเงิน
สัญญากู้เงินกองทุนสวัสดิการคณะ (กู้สามัญ).pdf
สัญญากู้เงินกองทุนสวัสดิการคณะ (กู้ฉุกเฉิน).pdf
แบบฟอร์มด้านการเงินอื่น ๆ
การปฏิบัติงานนอกเวลา.pdf
สัญญายืมเงิน.pdf
ใบสำคัญรับเงิน.pdf

ระบบสารสนเทศ